Algemene Voorwaarden Innerlijke Krachtpatser

 

Artikel 1 Begrippen.

De organisatie: Innerlijke Krachtpatser

Overeenkomst: De overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van Innerlijke Krachtpatser waarin de klant een schriftelijke overeenkomst aangaat voor training en/ of coaching bij een door Innerlijke Krachtpatser aangewezen coach en/of trainer.

Artikel 2 Toepasselijkheid.

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de klant een overeenkomst heeft met Innerlijke Krachtpatser voor coaching en/ of training. Op iedere activiteit zijn deze voorwaarden van toepassing. Ieder gebruik van de diensten van Innerlijke Krachtpatser geschiedt voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zelf voor het gebruik van welke voorziening dan ook deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen. Indien Innerlijke Krachtpatser het advies heeft gegeven om bij de huisarts een verwijsbrief te gaan halen voor aanvang van trainen. Dient de klant dit te doen.

Artikel 3 Intakeprocedure.

Om een effectief coach/ trainingstraject te kunnen waarborgen dient u, alvorens u deelneemt aan een van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad. Het analyseformulier dient volledig ingevuld en ondertekend aan Innerlijke Krachtpatser te worden afgegeven. Pas na ontvangst van desbetreffend formulier zal er begonnen worden met de coaching en/ of training(en). Veranderingen betreffende u persoonsgegevens dient u per omgaande aan Innerlijke Krachtpatser door te geven.

Artikel 4 Tijdstip en plaats.

Bij akkoord offerte en/ of coachovereenkomst zal Innerlijke Krachtpatser in overleg met opdrachtgever en/ of coachee data en tijden vastleggen. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet door kan gaan is Innerlijke Krachtpatser bevoegd om in overleg met de opdrachtgever en/ of coachee een ander tijdstip in te plannen. Dit dient 24 uur voordat de training begint bekend te worden gemaakt, dit geldt zowel voor Innerlijke Krachtpatser als ook coachee en / of opdrachtgever. Wanneer u een week verhinderd bent, schuift desbetreffende trainingssessie door en wordt in overleg een nieuwe datum gepland. Houdt u er rekening mee dat de contractduur verlengd kan worden door de gemiste sessies.

De afgesproken werkzaamheden kunnen tot drie weken voorafgaand aan de geplande uitvoering worden geannuleerd of verschoven. Daarna zullen de geplande werkzaamheden volledig in rekening worden gebracht. Artikel 5 Uitvoering van de opdracht.

Op Innerlijke Krachtpatser rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de coachee/ deelnemers gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers van een training worden bepaald door de door Innerlijke Krachtpatser aangewezen trainer/ coach. Innerlijke Krachtpatser voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat Innerlijke Krachtpatser niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

Artikel 6 Aansprakelijkheid.

Voor elke door Innerlijke Krachtpatser aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. Innerlijke Krachtpatser kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Innerlijke Krachtpatser is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten. Innerlijke Krachtpatser Is niet aansprakelijk wanneer bij Innerlijke Krachtpatser, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. Innerlijke Krachtpatser is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgden van mondeling of schriftelijk door de door Innerlijke Krachtpatser aangewezen coach en/ of trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige onderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen.

De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor als dan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schade actie tegen Innerlijke Krachtpatser wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die Innerlijke Krachtpatser aanbiedt. Innerlijke Krachtpatser is wel aansprakelijk wanneer Innerlijke Krachtpatser op enigerlei wijze schade lijdt en deze te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de door Innerlijke Krachtpatser aangewezen coach en / of trainer gegeven instructies door deze coachee en/ of opdrachtgever. De klant dient Innerlijke Krachtpatser te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

Artikel 7 Ontbinding.

Innerlijke Krachtpatser is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de klant is alleen mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts of bij een verhuizing buiten een straal van 15 kilometer van Oostvoorne. Een kopie van inschrijving in de nieuwe gemeente dient te worden overlegd aan Gaby van Beers- Hoogeveen.

Artikel 8 Betalingsvoorwaarden.

Bij de overeenkomst van klant en Innerlijke Krachtpatser zal Innerlijke Krachtpatser meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is Innerlijke Krachtpatser gerechtigd de deelnemer toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Innerlijke Krachtpatser te voldoen. Indien Innerlijke Krachtpatser over dient te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijk rente verschuldigd. Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd mag Innerlijke Krachtpatser een bedrag van €4,- aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te voldoen.

Op de diensten van Innerlijke Krachtpatser en het BTW 21%-tarief van toepassing. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW voor de particuliere client en exclusief BTW voor de zakelijke opdrachtgever. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is Innerlijke Krachtpatser gerechtigd de prijzen te verhogen. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door.

Artikel 9 Ziekmelding.

Indien de klant niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Innerlijke Krachtpatser. Alle afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend. Bij het onderbreken wegens ziekte geldt een eigen risico van twee weken, de overeenkomst kan vervolgens voor maximaal een jaar worden stilgelegd en dat alleen op grond van een medische verklaring door een erkende arts.

Artikel 10 Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen.

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Innerlijke Krachtpatser is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van de coach en/ of trainer wordt voor de deelnemer een alternatief geboden of de overeenkomst wordt verlengd met het aantal weken dat de trainer ziek is. Vakanties van de coachen/ of trainer worden ruim van te voren aangekondigd. De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat de coach en/ of trainer op vakantie is. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt het een dag of een week vooruit geschoven.

Artikel 11 Gezondheid.

De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste wensen gezond is en fysiek in staat om de instructies van de coach en/ of trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de klant zich ertoe alvorens de overeenkomst met Innerlijke Krachtpatser aan te gaan, zijn arts te raadplegen. Gedurende de duur van de overeenkomst is de klant tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke & geestelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan Innerlijke Krachtpatser.

Artikel 12 Vertrouwelijkheid.

Innerlijke Krachtpatser is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de coachee en/ of opdrachtegever. De persoonlijke gegevens van de coachee en/ of opdrachtgever zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Innerlijke Krachtpatser gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

Artikel 13 Intellectueel eigendom.

Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de coachee en/ of opdrachtgever toekomen op grond van Auteurswet. Modellen, Methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Innerlijke Krachtpatser voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Innerlijke Krachtpatser. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Innerlijke Krachtpatser. Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc, ten behoeve van Innerlijke Krachtpatser zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Innerlijke Krachtpatser ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de klant verstrekte stukken mogen niet door Innerlijke Krachtpatser zonder voorafgaande toestemming van de klant openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de klant.

Artikel 14 Geschillen.

Met eventuele klachten kan de klant zich wenden tot Innerlijke Krachtpatser. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Innerlijke Krachtpatser is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlands Recht van toepassing.